Mẫu số: 42    

Ban hành  theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017        

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: ..........................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

           

 

 

QUYẾT ĐỊNH TẠM HOÃN XUẤT CẢNH

 

Tôi: .......................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................................................................................

Căn cứ (1):                                                                                                                                     

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 36 và Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm hoãn xuất cảnh đối với:

Họ tên(2): ...................................................................................................................................................... Giới tính: ..................................

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:........................................................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.........................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                  

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..................................................................................................

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                 ...............................................................................................................................................................................................................

Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày............. tháng .......... năm ................. đến ngày................... tháng ......... năm............... để phục vụ việc xác minh, điều tra. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, bị can nêu trên có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến(3) ......................................................................................................................................

và Viện kiểm sát .......................................................................................................................................................................

Khi cần thiết, Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh liên hệ với Điều tra viên.............................

.....................................................................................................thụ lý vụ án, số điện thoại liên hệ: ..........................................                 ...................................................................................................................................................................

Nơi nhận:

- VKS......................................................

- Người bị tạm hoãn xuất cảnh;

- (2) ...........................................................

- ................................................................

- Hồ sơ 02 bản.

  

 

    ..........................................................................................................

 

(1) Ghi rõ căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 124 BLTTHS;

(2) Người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc bị can;

(3) Cơ quan có thẩm quyền quản lý xuất nhập cảnh.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.