Mẫu số: 43

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An     
 

..............................

..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: .........................

......., ngày .......... tháng .......... năm.......

 

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

 

Kính gửi:

...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................

 

Căn cứ Điều 124 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan: ...................................................................  

đã ra Quyết định tạm hoãn xuất cảnh số: .......... ngày.... tháng .... năm...đối với: .....................

Họ tên: ............................................................................................................................................

Giới tính: .........................................................................................................................................     

Tên gọi khác: ..................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại ................................................................

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................................;
Tôn giáo:     ....................................................................................................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................................................................     
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:....................................................................................................     

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ...........................................................     

Nơi cư trú: ......................................................................................................................................        .........................................................................................................................................................
Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày .......... tháng ... năm ...........đến ngày......... tháng .......
năm ............
để phục vụ hoạt động kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra, xử lý tội phạm.

Cơ quan: .....................................................................................................................................                

thông báo cho Viện kiểm sát ............................................................ biết trước khi thi hành.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

..................................................................

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.