Mẫu số: 45    

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An     

...............................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..........................................

......, ngày .......... tháng .......... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

 

Tôi: ..............................................................................................................................................     

Chức vụ:.......................................................................................................................................     

Căn cứ .........................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ;

Căn cứ Điều 36 và Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn(1) .................................................................................................     

Theo Quyết định/Lệnh........................................số:...................................................................

 ngày........... tháng ......... năm ..........................của ..................................................................

........................................................................................................................................  đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................  

Giới tính:......................................................................................................................................     

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................     

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ................... tại:..............................................................     

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ..................................................................;
Tôn giáo:     .................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ..............................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                              

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .......................................................     

Nơi cư trú: ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................................            ....................................................................................................................................................     

Giao(2).........................................................................................................................................

............................................................................................................. thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-VKS ...................................

- Người bị tạm giữ/bị can;

- ...............................

- Hồ sơ 02 bản.

    ..............................................................................

 

(1) Tạm giữ/cấm đi khỏi nơi cư trú/tạm hoãn xuất cảnh;

(2) Trưởng nhà tạm giữ/Giám thị trại tạm giam hoặc giao bị can cho chính quyền xã/phường/thị trấn quản lý hoặc giao cho

đơn vị Quân đội đang quản lý hoặc giao cho cá nhân/tổ chức nhận bảo lĩnh hoặc người thân thích đặt tiền để bảo đảm.              

Quyết định này đã được giao cho người bị tạm giữ/bị can một bản vào hồi...... giờ..... ngày.... tháng.... năm..............

                                                                                    NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/BỊ CAN

                                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.