Mẫu số: 47

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An

 

................................................

.................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........................................

......, ngày .......... tháng .......... năm......

 

 

ĐỀ NGHỊ THAY THẾ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN (1)

  


Kính gửi: ....................................................................................................................................
Căn cứ(2):.......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 36 và Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan.........................................................................................................................................

đề nghị Viện kiểm sát....................................................................................................................

thay thế biện pháp ngăn chặn(3) ..................................................................................................

theo Quyết định/Lệnh  .......................................................  số: ...................................................

ngày ........... tháng .......... năm................. của .............................................................................

và Quyết định phê chuẩn số: ........................ ngày ............. tháng ........... năm .........................
của Viện kiểm sát..........................................................................................................................

Bằng biện pháp ngăn chặn:..........................................................................................................               .................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................     

Thời gian áp dụng: ................................................... đối với:.......................................................

Họ tên: ........................................................... Giới tính:..............................................................     

Tên gọi khác:   .............................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:.............................................................     

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ...................................................................;
Tôn giáo:     ..................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................     

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ........................................................     

Nơi cư trú: ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Nơi nhận:

- Như trên;

- Hồ sơ 02 bản.

  .........................................................................................

 

(1) Biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn

điều tra thì việc thay thế biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát quyết định;

(2) Ghi rõ căn cứ để thay thế biện pháp ngăn chặn;

(3) Gia hạn tạm giữ (lần thứ nhất hoặc thứ hai), tạm giam, bảo lĩnh hoặc đặt tiền để bảo đảm.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.