Mẫu số: 48

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An     

.........................................

.........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....................................

......, ngày .......... tháng .......... năm.....

 

QUYẾT ĐỊNH TRẢ TỰ DO

 

Tôi: ..............................................................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................................

Căn cứ hành vi.............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

của................................................................................................................................................
..........................................................................................
.....................phạm vào Điều..............
...................................................... Bộ luật Hình sự, đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo
 
(1)................................................................................................................................................
của................................................................................................................................................

Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định ...........................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... ;
Căn cứ Điều 36 và khoản ................ Điều.................(2) Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Trả tự do đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................     

Giới tính:......................................................................................................................................     

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ................... tại:...............................................................     

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ..................................................................;
Tôn giáo: .....................................................................................................................................

Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................      

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .........................................................     

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................       ......................................................................................................................................................    

Giao cho: ......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................
.....................thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VKS ..................

- Người được trả tự do; 

- Hồ sơ 02 bản.

  ................................................................

 

(1) Ghi rõ: Lệnh/quyết định… số:… ngày, tháng, năm hoặc Biên bản bắt người phạm tội quả tang; 

(2) Ghi rõ khoản 4 Điều 110, Điều 111, khoản 1 Điều 114, khoản 4 Điều 117 hoặc khoản 3 Điều 118 BLTTHS.

Quyết định này đã được giao cho người được trả tự do một bản vào hồi...... giờ..... ngày...... tháng....... năm          

     NGƯỜI ĐƯỢC TRẢ TỰ DO

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.