Mẫu số 59-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN……..(1)

 

Số:....../....../QĐ-PT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

  ...., ngày...... tháng ...... năm…

QUYẾT ĐỊNH

CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........................................

 

Với Hội đồng xét kháng cáo quá hạn gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Ông (Bà)................................................................................

Các Thẩm phánÔng (Bà).........................................................................................................

                            Ông (Bà).........................................................................................................

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân ……………………tham gia phiên họp (nếu có): Ông (Bà)…………………………………………….- Kiểm sát viên.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày….tháng…. năm…………..(2)......................................................

có đơn kháng cáo với nội dung (3)..............................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

XÉT THẤY:

Việc kháng cáo của.................. là quá thời hạn quy định tại Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Việc kháng cáo quá hạn là do(4).................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 275 của Bộ luật tố tụng dân sự;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của: ..................................................................................

Đối với ……..(5) bản án (quyết định) sơ thẩm số...../..../…-ST ngày.... tháng.... năm……. của Toà án…………………………..về ....................................................................................................

2. Tòa án cấp sơ thẩm có trách nhiệm tiến hành các thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự quy định.

 

Nơi nhận:

- Ghi tên Tòa án đã xử sơ thẩm người kháng cáo quá hạn và Viện kiểm sát cùng cấp;

- Các đương sự;

- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT KHÁNG CÁO QUÁ HẠN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 59-DS:

(1) Ghi tên Tòa án ra Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2) Ghi tư cách đương sự trong tố tụng và tên người kháng cáo (ví dụ: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Anh Trần N).

(3) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

(4) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà người kháng cáo đã trình bày và nhận định của Tòa án.

(5) Trường hợp kháng cáo một phần bản án (quyết định) thì ghi cụ thể phân bị kháng cáo.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 59-DS:

(1) Ghi tên Tòa án ra Quyết định chấp nhận việc kháng cáo quá hạn. Nếu là Tòa án nhân dân cấp tỉnh thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên), nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao tại đâu (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2) Ghi tư cách đương sự trong tố tụng và tên người kháng cáo (ví dụ: Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Anh Trần N).

(3) Ghi cụ thể nội dung kháng cáo.

(4) Ghi lý do kháng cáo quá hạn mà người kháng cáo đã trình bày và nhận định của Tòa án.

(5) Trường hợp kháng cáo một phần bản án (quyết định) thì ghi cụ thể phân bị kháng cáo.

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.