Mẫu số 65-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

­­­­

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)

 

Số: ...../TBTL-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

......., ngày...... tháng ...... năm.........

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN ĐỂ XÉT XỬ PHÚC THẨM

 

Kính gửi: (2) ....................................................................................................................................

Địa chỉ: (3) .......................................................................................................................................

Ngày….. tháng…… năm…….,Tòa án nhân dân……………………đã thụ lý vụ án dân sự số…../…../TLPT-…(4)  về việc(5)….……………........................

Theo đơn kháng cáo (quyết định kháng nghị)  của(6)  ....................................................................

Địa chỉ (7)........................................................................................................................................

Kháng cáo (kháng nghị) đối với bản án (quyết định) sơ thẩm số:…/…./…-ST ngày…..tháng….năm….của Toà án nhân dân .........................................................................................................................................

Những vấn đề cụ thể trong đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết bao gồm:

1.......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

Kèm theo đơn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp các tài liệu, chứng cứ bổ sung sau đây:

1.......................................................................................................................................................

2.......................................................................................................................................................

Căn cứ vào Điều 285 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân ................ thông báo cho  …………………………………được biết.

 

Nơi nhận:

- Ghi nơi nhận theo quy định tại khoản 1

Điều 285 của Bộ luật tố tụng dân sự;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN       

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 65-DS:

(1) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ án; (Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn kháng cáo). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).

(4) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2017/TLPT-KDTM).

(5) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cn xác định tranh chp mà Tòa án th lý gii quyết được quy định ti Điều, khon nào ca B lut t tng dân s, để ghi vào phn trích yếu ca bn án (ví d: Tranh chp mà Tòa án th lý gii quyết là tranh chp v quc tch Vit Nam gia cá nhân vi cá nhân được quy định ti khon 1 Điu 26 ca B lut t tng dân s thì ghi: “tranh chp v quc tch Vit Nam gia cá nhân vi cá nhân”).

(6) và (7) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ của người kháng cáo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức kháng cáo (ghi theo đơn kháng cáo).

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 65-DS:

(1) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ án; (Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn kháng cáo). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).

(4) Ghi số, ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 50/2017/TLPT-KDTM).

(5) Ghi quan hệ tranh chấp mà Tòa án giải quyết: Cn xác định tranh chp mà Tòa án th lý gii quyết được quy định ti Điều, khon nào ca B lut t tng dân s, để ghi vào phn trích yếu ca bn án (ví d: Tranh chp mà Tòa án th lý gii quyết là tranh chp v quc tch Vit Nam gia cá nhân vi cá nhân được quy định ti khon 1 Điu 26 ca B lut t tng dân s thì ghi: “tranh chp v quc tch Vit Nam gia cá nhân vi cá nhân”).

(6) và (7) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ của người kháng cáo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức kháng cáo (ghi theo đơn kháng cáo).

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.