Mẫu số 65BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

 

..............................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..........................

 

............................................, ngày .......... tháng .......... năm.................

 

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP

BẢO QUẢN TÀI SẢN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ Điều (1) ............... và Điều 120 Bộ luật Tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................                

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                                   

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

Đối với tài sản sau: ....................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                  

...............................................................................................................................................................................................................

Giao cho ông/bà: .........................................................................................................................................................                  

(2): ................................................................................................................................................................................................ có trách nhiệm bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam:...............................................................................................                

cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.                 

Nơi nhận:

- VKS..................................................

- Người bị tạm giữ/tạm giam

- .............................................................

- Hồ sơ 02 bản.

             ..............................................................................................................

  

 

 

 

 

(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36 hoặc Điều 39 BLTTHS; 

(2) Người thân thích hoặc đại diện chính quyền cơ sở.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.