Mẫu số 66: BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  BIÊN BẢN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP

BẢO QUẢN TÀI SẢN CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ...........................  tại.......................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .......................................................................................................................................................................................................

thuộc Cơ quan.............................................................................................................................................................................                

Ông/bà: .......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................                

....................................................................................................................................... đại diện chính quyền xã/phường/thị trấn.

Ông/bà  ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. là người chứng kiến.

Căn cứ Quyết định/Lệnh(1) ............................................. số: .................. ngày .......... tháng ........... năm................. của Cơ quan.............................................................................................................................................................................................  đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                   

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                                 ............................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 120 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam.

Nhà ở hoặc tài sản khác cần áp dụng biện pháp bảo quản của người bị tạm giữ/tạm giam gồm(2):     ...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                

..............................................................................................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Nhà ở hoặc tài sản được áp dụng biện pháp bảo quản trên đây giao cho:

Ông/bà(3): ............................................................................................................................................ Giới tính:..................                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                

có trách nhiệm bảo quản cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Ông/bà(3) ........................................................................................................................................ mà phá huỷ niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc huỷ hoại tài sản được giao bảo quản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 385 Bộ luật Hình sự.

Biên bản kết thúc hồi ............. giờ ............. ngày ............. tháng .............. năm ...................................................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành ba bản, một bản giao cho ông/bà ......................................................................,

hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.                              

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN TÀI SẢN

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

     

 

                                                                                                              

                                   

 

 

 

 

  

(1) Quyết định tạm giữ/Lệnh tạm giam;

(2)  Ghi rõ tên gọi, số lượng, tình trạng nhà ở hoặc tài sản khác cần áp dụng biện pháp bảo quản.

(3) Ghi rõ họ tên của người được giao trách nhiệm bảo quản tài sản của người bị tạm giữ, tạm giam.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.