Mẫu số 67: BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..........................................................................

..............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:............................

 

..........................................., ngày ........... tháng ........... năm.................

                                                               

THÔNG BÁO

Về việc áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của người bị tạm giữ/tạm giam

         

Căn cứ Điều 36 và Điều 120 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Căn cứ Quyết định/Lệnh(1) ........................................... số: ................... ngày ........... tháng .......... năm................. của Cơ quan............................................................................................................................................................................................  đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                                   

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                                 ............................................................................................................................................................................................

Ngày..............tháng................năm............................Cơ quan ................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

đã lập biên bản về việc áp dụng biện pháp bảo quản tài sản của: ........................................................  

và giao tài sản cho ông/bà(2): ..........................................................................................................................................                  

...................................................................................................................................................... có trách nhiệm bảo quản tài sản.

Những tài sản áp dụng biện pháp bảo quản gồm(3):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

(1) Quyết định tạm giữ/Lệnh tạm giam;

(2) Ghi rõ người được giao bảo quản tài sản;

(3) Ghi rõ số lượng, loại, đặc điểm, tình trạng tài sản cần bảo quản.

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Cơ quan...............................................................................................................................................................................

thông báo cho người bị tạm giữ/tạm giam:................................................................................................... biết.               

                                                             

Nơi nhận:

- Người bị tạm giữ/tạm giam;

- ........................................................

- ........................................................

- Hồ sơ 02 bản.  

 

...................................................................................................................

  

  

 

                                                 

Thông báo này đã được giao cho người bị tạm giữ, tạm giam một bản vào hồi ..... giờ ..... ngày .... thán.... năm .............

NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.