Mẫu số 68BH: theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

 .............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ........................

 

.................................., ngày .......... tháng ..........  năm ....................

 

QUYẾT ĐỊNH ÁP GIẢI (1).............................................

 

Tôi:..........................................................................................................................................                

Chức vụ: ........................................................................................................................................................................................

Căn cứ theo Quyết định/Lệnh.............................................................................................................................                

số ..........................  ngày .......... tháng ..........  năm .................... của .................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ(2).............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều(3) .............. và khoản 1 Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp giải(1) .................................................................................................................................................................................... đối với:

Họ tên:........................................................................................................................................................... Giới tính:........                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................                

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại.....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú:.................................................................................................................................................................................... ..               

...............................................................................................................................................................................................................                

Yêu cầu...............................................................................................................................................................................

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này và áp giải (1).................................................................                

đến                                                                                                                                                                                                      

....................................................................................................... vào hồi......... giờ.......... ngày............. tháng..........năm                              

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VKS.............................................

-  .......................................................

- Hồ sơ 02 bản.

............................................................................................................

 

 

 

 

 
 
 

(1) Người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can hoặc bị cáo;

(2) Lý do bị áp giải;

(3) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.