Mẫu số 70BH: theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

..............................................................................

 .............................................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

 

.................................., ngày .......... tháng ..........  năm ....................

 

QUYẾT ĐỊNH DẪN GIẢI (1)........................................................................................

 

Tôi: .......................................................................................................................................................................................                

Chức vụ:                                                                                                                                                                                          

Căn cứ: ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều(2) .............., khoản 2 Điều 127 và khoản 3 Điều 440 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Xét cần thiết cho việc điều tra,        

QUYẾT ĐỊNH:

Dẫn giải (1)   .................................................................................................................................................................... :

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................                

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................   

...............................................................................................................................................................................................................  

Yêu cầu...............................................................................................................................................................................

có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này và dẫn giải (1)..............................................................                                                                                                                  

đến                                                                                                                                                                                                       

vào hồi................ giờ................ ngày................ tháng............. năm..................................................................................                                 ............................................................................................................................................................................................

Yêu cầu chính quyền địa phương và các đơn vị vũ trang hỗ trợ khi cần thiết để thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- VKS.............................................

- Hồ sơ 02 bản.

............................................................................................................

 

  

 

 

 
 
 

(1) Người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(2) Ghi rõ: Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS theo thẩm quyền áp dụng biện pháp dẫn giải.

Ghi chú: Không được bắt đầu việc dẫn giải vào ban đêm; không dẫn giải người già yếu, người bị bệnh nặng có xác nhận của cơ quan y tế.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.