Mẫu số 71BH: theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

BIÊN BẢN DẪN GIẢI (1).........................................................................

         

Hồi .......... giờ ............   ngày............... tháng ...............   năm ........................ tại .......................................................

...............................................................................................................................................................................................................                   

Tôi: .......................................................................................................................................................................................

thuộc Cơ quan(2) ............ ...........................................................................................................................................................

chủ trì thi hành Quyết định dẫn giải(1)........................................... ............................................................................

Cùng với ông/bà: ................. ....................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                   

Ông/bà: ....................... ....................................................................................................................................................................

.............................................................................................................. đại diện chính quyền/cơ quan/tổ chức chứng kiến.

Ông/bà:..................... .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................ là người láng giềng/gia đình chứng kiến.

Thi hành Quyết định dẫn giải(1) ........................................................................................................................                  

số: .................................. ngày.........tháng ........ năm...................... của Cơ quan......................................................... .                                 

...............................................................................................................................................................................................................                   

Chúng tôi lập biên bản dẫn giải(1).................................................................................................... đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................                    

...............................................................................................................................................................................................................                   

Sau khi xác định đúng là người có tên trong Quyết định dẫn giải trên đây, chúng tôi đã đọc, giải thích Quyết định dẫn giải(1) ...........................................................................................................................................................                   

Tình trạng sức khỏe của người bị dẫn giải: ........ ......................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

(1) Người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(2) Ghi rõ cơ quan Công an hoặc Quân đội nhân dân có thẩm quyền.

......................... ......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Thái độ chấp hành của người bị dẫn giải:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Ý kiến của người bị dẫn giải: ................... ..........................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc dẫn giải kết thúc vào hồi ........... giờ ............ ngày.............tháng..............năm...........................                  

Biên bản đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

        Biên bản được lập thành ba bản, một bản giao cho người bị dẫn giải, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI BỊ DẪN GIẢI  

 

 

 

 

NGƯỜI THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                                                        

(Hoặc đại diện cơ quan/ tổ chức)

 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Nếu có)

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

                                     

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.