Mẫu số 72BH: theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN (1) .........................................................

 

Hồi ............ giờ ............ ngày........... tháng ........... năm .......................tại ..... ......................................................

........................ .......................................................................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định(2) .................................................................................................................................................................... số: .............................. ngày........... tháng ........... năm .................... của Cơ quan ..............................................................................

.............................. .................................................................................................................................................................................

Người giao: ............................. .........................................................................................................................................

........................ .......................................................................................................................................................................................

Người nhận: ....................................................................................................................................................................

........................ .......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tiến hành lập biên bản giao, nhận(1) ....................................................................................................................................:   

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ..............................................................................................................................................................................                

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:                                                                                                                                                   

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú:......................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                

Kèm theo(3):..................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 
 
 

(1) Người bị áp giải, người bị dẫn giải;

(2) Quyết định áp giải (người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can); hoặc Quyết định dẫn giải (người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân);

(3) Kèm theo biên bản áp giải, dẫn giải, các giấy tờ, tài liệu, phương tiện khác (nếu có); Trường hợp giao, nhận nhiều người phải lập biên bản giao nhận từng người.

Thái độ của người bị .......................................................(1):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

Tình trạng sức khỏe của(1) ......................................................................................................................:

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Việc giao, nhận kết thúc vào hồi: .............. giờ ............. ngày.........tháng ........... năm .............................

Biên bản đã được đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

         Biên bản được lập thành ba bản, một bản giao cho người bị (1)..........................................................., hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

 

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

 

                                               

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.