Mẫu số 73BH: theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

........................................................

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .........................

 

.................................., ngày .......... tháng ..........  năm ...................  

 

LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN

 

Tôi:.........................................................................................................................................................................................                

Chức vụ: ........................................................................................................................................................................................

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:..................................  ngày ..........  tháng.......... năm ....... .....               

của                                                                                                                                                                                                                       

Căn cứ .................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều 36 và Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Kê biên tài sản: ............................................................................................................................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

tại: ........................................................................................................................................................... ................................ của:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: .....................................................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                                

...............................................................................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                

Phân công ông/bà: ......................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                

............................................................................................................................................................................. tổ chức thi hành Lệnh này.

Tài sản kê biên giao cho ông/bà(*) ..................................................................................................................                  

có trách nhiệm bảo quản cho đến khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Nếu có hành vi tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hoặc hủy hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nơi nhận:

- VKS ......................................................

- Ông/bà được phân công tổ chức thi hành;

- Ông/bà bảo quản tài sản kê biên;

- Hồ sơ 2 bản.     

............................................................................................................

 

  

 

(*) Ghi rõ chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của bị can.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.