Mẫu số 74BH: theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

  BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ...........................  tại.......................................................                

...............................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: .......................................................................................................................................................................................... Điều tra viên

thuộc Cơ quan.............................................................................................................................................................................                

Ông/bà: .......................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                

Ông/bà: ...........................................................................................................................................................................................                

............................................................................................................... đại diện chính quyền xã/phường/thị trấn.

Ông/bà  ............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................. là người chứng kiến.

Bị can/người đủ 18 tuổi trở lên trong gia đình/người đại diện của bị can:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Thi hành Lệnh kê biên tài sản số: ............................... ngày .......... tháng ...... năm .............................................

của Cơ quan.............................................................................................................................................................. đối với:

Họ tên: ........................................................................................................................................................... Giới tính:.......                

Tên gọi khác: ............................................................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:....................................................................................................                

Quốc tịch: ................................................; Dân tộc: ......................................................; Tôn giáo:.............................                

Nghề nghiệp:                                                                                                                                                                                                

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................................................................                                

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: .............................................................................................                

Nơi cư trú: ....................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................                                 ...............................................................................................................................................................................................................                

Chúng tôi đã đọc Lệnh kê biên tài sản và tiến hành kê biên những tài sản dưới đây (1):

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 (1)  Ghi rõ tên gọi, số lượng, tình trạng từng tài sản bị kê biên.

Ý kiến, khiếu nại của người theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 128 BLTTHS:

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Tài sản bị kê biên trên đây giao cho ông/bà(2):.......................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

bảo quản, cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Người được giao bảo quản tài sản bị kê biên mà có hành vi tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, huỷ hoại tài sản bị kê biên thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự.

Việc kê biên tài sản kết thúc hồi ............. giờ ............. ngày ............. tháng .............. năm ..............................

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành bốn bản, một bản giao cho ông/bà(2) ..................................................................;

một bản gửi Viện kiểm sát...................................................................................................................; một bản giao cho chính quyền xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên; một bản đưa vào hồ sơ vụ án.                              

 

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO

BẢO QUẢN TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN                                                  (Ký tên, đóng dấu)

 

BỊ CAN/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA BỊ CAN

 

 

 

                          

 

 
 
 

(2) Ghi rõ chủ tài sản, người quản lý hợp pháp hoặc người thân thích của người bị kê biên tài sản.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.