Mẫu số: 75BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

...............................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ............................

................., ngày .......... tháng ..........  năm ……..

QUYẾT ĐỊNH HỦY BỎ LỆNH KÊ BIÊN TÀI SẢN

Tôi: ...................................................................................................................................................            

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Căn cứ ..............................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ;

Xét thấy việc biên tài sản không còn cần thiết;

Căn cứ các điều 36, 113 130 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ Lệnh biên tài sản số:...................................... ngày.......... tháng.......... năm.............

của.....................................................................................................................................................

đối với tài sản: .......................................................................................................................  của:

Họ tên: ......................................................................................... Giới tính:..................................            

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: ..................................; Dân tộc: ................................; Tôn giáo:................................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................                                                                     

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................            

Nơi trú: .......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................             ...........................................................................................................................................................

Phân công ông/: ....................................................................................................................... ...           

....................................................................................................................................................tổ chức thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ........................................................................................                                                             

Nơi nhận:

- VKS ............................

- .....................................

- Hồ 02 bản.

 

.................................................................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.