Mẫu số: 76BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN VỀ VIỆC

 HỦY BỎ BIỆN PHÁP KÊ BIÊN TÀI SẢN

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ..................  tại.........................................            

...........................................................................................................................................................            

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:................................................................................................................ Điều tra viên

thuộc quan. ...............................................................................................................................

Ông/:.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ông/: ............................................................................................................................................

............................................................................... đại diện chính quyền /phường/thị trấn.

Ông/. ...................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ người chứng kiến.

Thi hành Quyết định hủy bỏ Lệnh biên tài sản số:............... ngày ....... tháng .......năm................ của...........................................................................................................................................................

đối với tài sản: .......................................................................................................................  của:

Họ tên: ....................................................................................... Giới tính: ...................................

Tên gọi khác: ..................................................................................................................................            

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: ................................; Dân tộc: ..................................; Tôn giáo:................................            

Nghề nghiệp: ..................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...................................................................................                                                      

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ...........................................            

Nơi trú: ........................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Chúng tôi đã đọc, giao Quyết định hủy bỏ Lệnh biên tài sản trên cho ông/(*) :

............................................................................................ là người được giao bảo quản tài sản bị biên tiến hành lập biên bản về việc hủy bỏ biện pháp biên đối với các tài sản như sau:

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

(*) Ghi tên của người được giao bảo quản tài sản bị biên gồm: Chủ tài sản hoặc người quản hợp pháp hoặc người thân thích.

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Ngay sau khi nhận được Quyết định hủy bỏ Lệnh biên tài sản,(*) ....................

phải thực hiện ngay việc hủy bỏ biện pháp biên tài sản.

Việc hủy bỏ biện pháp biên tài sản kết thúc hồi ......... giờ ........ ngày ....... tháng ....... năm…...…

Biên bản này đã đọc cho những người tên trên nghe, công nhận đúng cùng tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người bị biên tài sản,  một bản gửi Viện kiểm sát ............................................................................................................................... ,

một bản giao cho (*)........................... ,một bản đưa vào hồ vụ án.       

 CHỦ TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN

ĐIỀU  TRA VIÊN

 

 

 

 

 

NGƯỜI BẢO QUẢN TÀI SẢN BỊ KÊ BIÊN

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN

            

 

       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.