Mẫu số: 77BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

...................................................

................................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..........................

..................., ngày .......... tháng ..........  năm ...........

LỆNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN (1)

Tôi: ...................................................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Căn cứ(2)...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ;

Căn cứ Điều 36 Điều 129 Bộ luật Tố tụng hình sự,

RA LỆNH:

Phong tỏa số tiền trong tài khoản:................................................................................................

tại: .........................................................................................................................của:

Họ tên: .......................................................................... Giới tính:  ...............................................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại................................................................            

Quốc tịch: ..................................; Dân tộc: ..................................; Tôn giáo:..............................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................            

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................            

Nơi trú: .......................................................................................................................................
Số tiền trong tài khoản bị phong tỏa: ........................................................................................   
(Bằng chữ ......................................................................................................................... )

Phân công ông/: ............................................................................................................
Điều tra viên thụ vụ án trách nhiệm tổ chức thi hành Lệnh này.
Ngay sau khi nhận được Lệnh phong tỏa tài khoản, tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước(3): đang quản tài khoản của người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can hoặc tài khoản của người khác liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản trách nhiệm quản cho đến khi quyết định của quan thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nếu người được giao thực hiện Lệnh phong tỏa, quản tài khoản bị phong tỏa giải tỏa việc phong tỏa khi chưa quyết định của quan thẩm quyền ra Lệnh phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Lệnh này gửi đến Viện kiểm sát .....................................................................................
để biết trước khi thi hành.

Nơi nhận:

- VKS .........................................

- Người được phân công tổ chức thi hành;

- Người quản tài khoản bị phong tỏa;

- Hồ 02 bản.

 

..................................................................

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Lệnh này được áp dụng đối với người bị buộc tội hoặc người khác liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội;

(2) Ghi căn cứ áp dụng quy định tại khoản 1 Điều 129 BLTTHS;

(3) Ghi tổ chức tín dụng hoặc kho bạc Nhà nước đang quản tài khoản bị phong tỏa.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.