Mẫu số: 78BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHONG TỎA TÀI KHOẢN

 

Hồi ........... giờ ........... ngày ........... tháng .......... năm ..................  tại.........................................

...........................................................................................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/: .......................................................................................................................................................................................... Điều tra viên

thuộc quan.................................................................................................................................

Ông/:.............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ông/:.............................................................................................................................................

đại diện tổ chức tín dụng/kho bạc Nhà nước(1):.........................................................................

Ông/..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Thi hành Lệnh phong tỏa tài khoản số: ............................... ngày ............. tháng ........... năm

của quan.....................................................................đối với tài khoản của:

Họ tên: ............................................................................................. Giới tính:     .........................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: ....................................; Dân tộc: .....................................; Tôn giáo:.........................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:...............................................................................................
cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp:........................................................
Nơi trú:.....................................................................................................................................
Căn cứ Điều 129 Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã đọc Lệnh phong tỏa tài khoản tiến hành lập biên bản phong tỏa tài khoản như sau:        
1. quan điều tra giao cho ......................................................................................................
01 bản Lệnh phong tỏa tài khoản số: ....................... ngày ............. tháng ........... năm................................. để thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản theo Lệnh phong tỏa này.
2. Các thông tin về tài khoản, số lượng tài khoản, số tiền trong tài khoản bị phong tỏa như sau(2):         
........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................
(1) Tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước quản tài khoản bị phong tỏa;
(2)  Ghi thông tin tài khoản, số lượng tài khoản bị phong tỏa, số tiền hiện trong tài khoản bị phong tỏa.

........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................ Tài khoản bị phong tỏa trên đây giao cho (1): ...........................................................................
trách nhiệm quản cho đến khi quyết định xử của quan thẩm quyền. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản khi không có quyết định của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc phong tỏa tài khoản kết thúc hồi ............. giờ ............. ngày ............ tháng .............. năm          

Biên bản này đã đọc cho những người tên trên nghe, công nhận đúng cùng tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này lập thành năm bản, một bản giao cho(3):............................................................ ;

một bản giao cho người khác liên quan đến người bị buộc tội; một bản gửi Viện kiểm sát ...................................................................................................................................................; một bản lưu tại(1) ................................................................................................................; một bản đưa vào hồ vụ án.                   

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

( tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

ĐIỀU  TRA VIÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

CHỦ TÀI KHOẢN BỊ PHONG TỎA

(Nếu )

 

 

 

(3) Người bị buộc tội.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.