Mẫu số: 79BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

................................................

.............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......................

............, ngày .......... tháng ..........  năm ..............

 

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ LỆNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN

 

Tôi: ...................................................................................................................................................

Chức vụ: ..........................................................................................................................................

Căn cứ...............................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... ;

Xét thấy việc phong tỏa tài khoản không còn cần thiết;

Căn cứ Điều 36 Điều 130 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ Lệnh phong tỏa tài khoản số:...................................... ngày............. tháng............. năm         

của............................................................................................................................................................................... đối với tài khoản của:

Họ tên: ................................................................................................. Giới tính: .........................

Tên gọi khác: .................................................................................................................................

Sinh ngày ............ tháng ............ năm ...................... tại:...............................................................            

Quốc tịch: .................................; Dân tộc: ................................; Tôn giáo:.................................            

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:..................................................................................................            

cấp ngày............ tháng ............ năm ................... Nơi cấp: ..........................................................            

Nơi trú: .......................................................................................................................................

Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước đang quản tài khoản bị phong tỏa, tiến hành giải tỏa tài khoản trên khi nhận được Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.............................................................................., Tổ chức tín dụng/Kho bạc Nhà nước ...............................................................................................................

Nơi nhận:

- VKS..........................................

- Tổ chức tín dụng, kho bạc Nhà nước

quản tài khoản bị phong tỏa;

- Hồ 02 bản.

 

 

..........................................................................................

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.