Mẫu số: 82BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

................................................  .............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

.................., ngày ............ tháng ........ năm.............

 

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

TIẾN HÀNH KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

        

Tôi:....................................................................................................................................................

Chức vụ:...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Căn cứ Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phân công ông/: ..........................................................................................................................  

Chức vụ: Phó Thủ trưởng quan...............................................................................................

...........................................................................................................................................................  

tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự.....................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

xảy ra tại: ........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Ông/bà....................................................................................................................................... nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định tại khoản 1, 2 khoản 4 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự, trừ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự. Phó Thủ trưởng quan điều tra không được giải quyết khiếu nại, tố cáo về hành vi, quyết định của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi, quyết định của mình.

Nơi nhận:

- VKS.......................................

- Phó Thủ trưởng CQĐT được phân công;

- Hồ 02 bản.

...................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.