Mẫu số: 83BH theo TT số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017

...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

 ............., ngày ............ tháng ........ năm..............

 

       QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA

TIẾN HÀNH ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Tôi:....................................................................................................................................................  

Chức vụ:...........................................................................................................................................

Căn cứ...............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi ông/: ............................................................................................................................    

Chức vụ: ..........................................................................................................................................    

tại Quyết định phân công Phó Thủ trưởng quan điều tra tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự số:......................................... ngày .............. tháng .......... năm......................................................  

của.....................................................................................................................................................   

Nay phân công Ông/: .................................................................................................................    

Chức vụ: ..........................................................................................................................................   

tiến hành điều tra vụ án hình sự: .................................................................................................   

...........................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................  

xảy ra tại: ........................................................................................................................................   

...........................................................................................................................................................  

Phó Thủ trưởng quan điều tra bị thay đổi phải bàn giao việc chỉ đạo khởi tố, điều tra vụ án cho Phó Thủ trưởng được phân công tiếp tục chỉ đạo điều tra vụ án theo Quyết định này. Phó Thủ trưởng quan điều tra được phân công tiến hành điều tra vụ án hình sự nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quy định tại khoản 3, 4 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS......................................

- 02 Phó Thủ trưởng CQĐT;

- Hồ 2 bản.

 

...........................................................................................

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.