Mẫu số 86-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

 


TÒA ÁN NHÂN DÂN......(1)

Số: ...../TB-TA

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..., ngày...... tháng ...... năm......

THÔNG BÁO

GIẢI QUYẾT ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

Kính gửi: (2)…..……………………………………………………

Địa chỉ: (3)………………………………………………………….

Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao ............ nhận được đơn của .................(4) đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) ...............  số ............ ngày.... tháng .... năm ...... của Tòa án nhân dân .............. về vụ án “Tranh chấp...................” giữa nguyên đơn là .......... với bị đơn là ............; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ...............

Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án,
Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao ........................... có ý kiến như sau:…...…………………………………………………………………….

Vì vậy, không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số ............. ngày .... tháng .... năm ...... nêu trên.

Tòa án nhân dân tối cao/Tòa án nhân dân cấp cao .................. thông báo để .................. biết.

           

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Chánh án TAND ... (để b/c);

- VKSND cùng cấp (để biết);

- TAND cấp phúc thẩm;

- TAND cấp sơ thẩm;

- Cục/Chi cục THADS ....;

- Lưu: VT (VP, ....), hồ sơ vụ án.

CHÁNH ÁN(5)

 

 

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 86-DS:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Tòa án nhân dân cấp cao nào (ví dụ: Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm  (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

(5) Trường hợp Chánh án ủy nhiệm cho người có thẩm quyền ký thay, ký thừa lệnh thì người đó ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu Tòa án.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.