..........................................................................

..........................................................................

 

Mẫu số: 89

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

 

........................................., ngày .......... tháng ......... năm...................

 

QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH/LỆNH CỦA

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA/ĐIỀU TRA VIÊN (1)

 

Tôi:.........................................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................................................................................

Căn cứ(2).............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Huỷ bỏ Quyết định/Lệnh........................................................................................................................................

số: ...............................................  ngày ............ tháng ........... năm ................. của........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

về việc:.............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát..........................................................................................................

thông báo cho(3) ..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................... biết.

Nơi nhận:

- VKS ........................................

- Phó Thủ trưởng CQĐT/ĐTV;

- ....................................................

- Hồ 2 bản.

 

            .........................................................................................................

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Sử dụng đối với Quyết định hoặc Lệnh không thuộc trường hợp VKS phê chuẩn hoặc chưa phê chuẩn;

(2) Ghi căn cứ khẳng định Quyết định của Phó Thủ trưởng CQĐT/ĐTV không căn cứ hoặc trái pháp luật;

(3) Ghi tên nhân, quan hoặc tổ chức liên quan.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.