..........................................................................

..........................................................................  

 

Mẫu số: 91

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ..............................

 

 ......................................., ngày ............ tháng .......... năm.................

 

QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG CẤP PHÓ, CÁN BỘ ĐIỀU TRA

TRONG VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (1)

        

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều(2)............... Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phân công:

1. Ông/: .........................................................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................  

2. Ông/:..........................................................................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại..........................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Ông/.................................................................................................................................................................................

nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quy định tại khoản ............. Điều(2)............... Bộ luật Tố tụng hình sự. Cấp phó, Cán bộ điều tra được phân công khởi tố, điều tra vụ án hình sự phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi, quyết định của mình.                                                            

Nơi nhận:

- VKS ................................................................................

- Cấp phó, Cán bộ điều tra được phân công;

- Hồ 2 bản.

 

 

            .........................................................................................................

 

 

 

 

 

 
 
 

(1) Dùng cho quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

(2) Căn cứ thẩm quyền điều tra quy định tại Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.