..........................................................................

..........................................................................

 

Mẫu số: 92

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...........................

 

 ........................................, ngày............. tháng ......... năm................

 

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI CẤP PHÓ

TRONG VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (1)

 

Tôi: ........................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ........................................................................................................................................................................................  

Căn cứ ................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Căn cứ Điều(2)............... Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi ông/:  ...........................................................................................................................................................................

Chức vụ:  ..............................................................................................................................................................................................................

tại Quyết định phân công cấp phó, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự số: ................. .ngày .......... tháng ........ năm .................. của...........................................................................................................................................

Nay phân công ông/: ............................................................................................................................................

Chức vụ: .........................................................................................................................................................................................

trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự.................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

xảy ra tại: .......................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Cấp phó được phân công trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự quyết định thay đổi phải bàn giao việc chỉ đạo điều tra cho cấp phó được phân công tiếp tục chỉ đạo điều tra vụ án hình sự theo Quyết định này. Cấp phó được phân công khởi tố, điều tra vụ án hình sự nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quy định khoản ............... Điều(2) ................ Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận:

- VKS ..............................

- .........................................

- Hồ 02 bản.

 

 

 

            .........................................................................................................

 

 

 

 

 

 

(1) Dùng cho quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

(2) Căn cứ thẩm quyền điều tra quy định tại Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.