Mẫu số: 95

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

 

.............................

.............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .......................

.........., ngày............ tháng.......... năm.........

 

QUYẾT ĐỊNH HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH/LỆNH CỦA CẤP PHÓ

TRONG VIỆC KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ (1)

 

Tôi: ..............................................................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................................

Căn cứ(2) ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................  

Căn cứ khoản 1 Điều(3)............... Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Huỷ bỏ Quyết định/Lệnh...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

số:...............................................  ngày ............ tháng ........... năm................. của.......................

.......................................................................................................................................................  

về việc:..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................  

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát...........................................................................................

và thông báo cho (4) ......................................................................................................................  

................................................................................................................................................. biết.

Nơi nhận:

- VKS ..................................

- .............................................. 

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

(1) Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

(2) Ghi rõ căn cứ khẳng định Quyết định/Lệnh của cấp phó là không có căn cứ hoặc trái pháp luật;

(3) Căn cứ Điều 39 hoặc Điều 40 Bộ luật Tố tụng hình sự;

(4) Ghi tên cá nhân/cơ quan/tổ chức có liên quan.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.