Mẫu số: 96

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

............................................

............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.......................

..........., ngày.......... tháng ........ năm.........

 

 

QUYẾT ĐỊNH

ỦY QUYỀN CHO CẤP PHÓ KHI CẤP TRƯỞNG VẮNG MẶT (1)

 

Tôi:...............................................................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................................     

......................................................................................................................................................

Căn cứ khoản 1 Điều(2)............... Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Ủy quyền cho ông/bà:..................................................................................................................     

Chức vụ: ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp trưởng cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra quy định tại Điều(2) ................................... Bộ luật Tố tụng hình sự, kể từ ngày .......................... tháng ................ năm ......................................... đến ngày ............ tháng ............ năm..................................................................................................................................................................

Ông/bà:............................................................................................................................................................

phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi, quyết định của mình và chịu trách nhiệm trước cấp trưởng về nhiệm vụ được giao.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát..........................................................................................................

Nơi nhận:..............................

- VKS ....................................

- Người được uỷ quyền;

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

(1) Dùng cho cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra;

(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.