Mẫu số: 97

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

...................................

...................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số:.............................

............, ngày ........... tháng .......... năm.........

 

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Tôi: ..............................................................................................................................................

Chức vụ: ......................................................................................................................................

Căn cứ .........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm ........................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

quy định tại Điều ....................... Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều(1)..............., Điều 143, khoản ............ Điều 153, Điều 154; Điều(2)............. Bộ luật Tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố vụ án hình sự...................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

xảy ra tại: .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát .........................................................................................

Nơi nhận:

- VKS .............................................

- Hồ sơ 02 bản.

 

 

 

(1) Căn cứ vào thẩm quyền điều tra quy định tại Điều 36, Điều 39, Điều 40 hoặc Điều 151 BLTTHS;

(2) Nếu khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại thì viện dẫn Điều 155 BLTTHS;

nếu khởi tố vụ án hình sự đối với pháp nhân thì viện dẫn Điều 432 BLTTHS.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.