Mẫu số: 98

Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14/12/2017 của Bộ Công An  ngày 14/12/2017

 

..........................................

..........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số:................................

........., ngày .......... tháng ........ năm.........

 

QUYẾT ĐỊNH KHÔNG KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Tôi: ...............................................................................................................................................

Chức vụ: .......................................................................................................................................

Sau khi kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm thấy: ..............................................................

.......................................................................................................................................................     

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Căn cứ khoản .................. Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Điều(1)...................... và Điều 158 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Không khởi tố vụ án hình sự đối với ............................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

xảy ra tại: ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát ..........................................................................................

và thông báo cho (2) ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ biết.

Nơi nhận:

 - VKS ....................................................

 - .............................................................

 - Hồ sơ 02 bản.

 

 

(1) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 39 hoặc Điều 40 BLTTHS;

(2) Ghi tên cá nhân/cơ quan/tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.