BỘ TÀI CHÍNH

     

Mẫu số B2-05/BC - NS

KHO BẠC NHÀ NƯỚC…

     

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

         

của Bộ Tài chính)

               

BÁO CÁO HOÀN TRẢ THU NSNN NIÊN ĐỘ…

Từ ngày hiệu lực …. Đến ngày hiệu lực ….

Từ ngày kết sổ …. Đến ngày kết sổ ….

Địa bàn: ……..

PHẦN I - THEO MỤC LỤC NSNN

             

  Đơn vị: Đồng

STT

Cấp ngân sách

Chương

Khoản

Mục

Tiểu mục

Số tiền

Phát sinh

Lũy kế

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

A

GHI GIẢM THU NSNN

 

 

 

 

 

 

I

NS TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

1050

 

 

 

 

 

 

 

 

1051

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

II

NS ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

1

Ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

GHI CHI NSNN

 

 

 

 

 

 

I

NS TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

428

 

 

 

 

 

 

 

 

7650

 

 

 

 

 

 

 

 

7651

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

II

NS ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

 

 

1

Ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

PHẦN II - THEO HỢP MỤC

           

STT

Cấp ngân sách

Mục

Tiểu mục

Số tiền

Phát sinh

Lũy kế

I

HỢP MỤC CHUNG (CẢ 4 CẤP)

 

 

 

 

A

GHI GIẢM THU NSNN

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

B

GHI CHI NSNN

 

 

 

 

 

 

7650

 

 

 

 

 

 

 

 

7651

 

 

 

 

 

……

 

 

II

HỢP MỤC THEO CẤP

 

 

 

 

A

GHI GIẢM THU NSNN

 

 

 

 

I

NS TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

1001

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

II

NS ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

1

Ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

2

Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

3

Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

B

GHI CHI NSNN

 

 

 

 

I

NS TRUNG ƯƠNG

 

 

 

 

 

 

7650

 

 

 

 

 

 

 

 

7651

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

II

NS ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

1

Ngân sách tỉnh

 

 

 

 

 

 

7650

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

2

Ngân sách huyện

 

 

 

 

 

 

7650

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

3

Ngân sách xã

 

 

 

 

 

 

7650

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

Ghi chú:  (1) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương

 
           

          ......, ngày.......tháng.......năm........

 

Người lập biểu

Kiểm soát

Tổng Giám đốc/ Giám đốc (1)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.