BỘ TÀI CHÍNH

       

Mẫu số B3-02/BC-NS/TABMIS

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

       

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

 

       

 của Bộ Tài chính)

                   
 

BÁO CÁO CHI VÀ TRẢ NỢ VAY NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, NIÊN ĐỘ….

 

Từ ngày hiệu lực   …. Đến ngày hiệu lực….

 

Từ ngày kết sổ …. Đến ngày kết sổ ….

               

Đơn vị:

 

STT

Chỉ tiêu

Thực hiện trong kỳ

Lũy kế từ đầu năm

NSĐP

Chia ra

NSĐP

Chia ra

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS xã

NS cấp tỉnh

NS cấp huyện

NS xã

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=8+9+10

8

9

10

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

A

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

I.1

Đầu tư cho các dự án do địa phương quản lý theo các lĩnh vực:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Chi quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Chi khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Chi y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Chi văn hoá thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Chi Phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Chi thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Chi bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10

Chi các hoạt động kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.12

Chi bảo đảm xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; các tổ chức kinh tế; các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3

Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị ở địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Chi khoa học và công nghệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Chi y tế, dân số và gia đình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Chi văn hoá thông tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Chi phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Chi thể dục thể thao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Chi bảo vệ môi trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Chi các hoạt động kinh tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Chi đảm bảo xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr.đó: chi bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Chi trả lãi, phí tiền vay

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi trả lãi, phí vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi trả lãi, phí vay của ĐP từ nguồn cho vay lại của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi trả lãi, phí vay khác

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

V

Các nhiệm vụ chi khác

 

 

 

 

 

 

 

 

B

CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Bổ sung cân đối

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Bổ sung có mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr. đó: - Bằng nguồn vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           - Bằng nguồn vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi nộp ngân sách cấp trên

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chi hỗ trợ các địa phương khác

 

 

 

 

 

 

 

 

C

CHI CHUYỂN NGUỒN

 

 

 

 

 

 

 

 

D

TẠM CHI CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NS

 

 

 

 

 

 

 

 

E

TRẢ NỢ GỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Trả nợ gốc vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trả nợ gốc vay của ĐP từ nguồn cho vay lại của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Trả nợ gốc vay khác

 

 

 

 

 

 

 

 

F

CÁC KHOẢN CHI CHƯA ĐƯỢC PHẢN ÁNH

 

 

 

 

 

 

 

 

         

          ….., ngày …. tháng …. năm 20….

 
 

Người lập biểu                                                      Kiểm soát                                                         Giám đốc

 
                   

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.