BỘ TÀI CHÍNH

               

Mẫu số B3-04/BC-NS/TABMIS

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

               

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/07/2017

 

               

 của Bộ Tài chính)

                           
 

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NIÊN ĐỘ….

 

      Từ ngày hiệu lực:……... đến ngày hiệu lực:………

   

     Từ ngày kết sổ:………... đến ngày kết sổ:.……..…

   
       

 

 

 

 

           

STT

Tên đơn vị

 Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi dự trữ quốc gia

Chi
thường xuyên

Chi viện trợ

Chi các CTMT, CTMTQG

Các nhiệm vụ
 chi khác

Tổng
 số

Gồm

Tổng số

Trong đó

Chi ĐT cho các dự án

ĐT hỗ trợ vốn cho DN cc sp, dv công ích do NN đặt hàng

Các
khoản chi đầu tư PT khác

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1=2+6+7+
8+11+12

2=3+4+5

3

4

5

6

7

8

9=10+11

10

11

12

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bộ, cơ quan trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Bộ ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vốn trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Vốn ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

     
                   

….., ngày …. tháng …. năm 20….

 

Người lập biểu

 

Kiểm soát

     

Tổng Giám đốc

   
                           

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.