BỘ TÀI CHÍNH

 

Mẫu số B4-02/BC-NS/TABMIS

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

 

     

của Bộ Tài chính)

 

               

 

 

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH, MỤC TIÊU VÀ DỰ ÁN QUỐC GIA

 

 

THEO MỤC LỤC NSNN, NIÊN ĐỘ …

 

 

       Từ ngày hiệu lực:……... đến ngày hiệu lực:………

 

 

      Từ ngày kết sổ:………... đến ngày kết sổ:.……..…

 

             

Đơn vị: …... 

 

STT

Chương trình mục tiêu, dự án

Mã số CTMT

Nguồn vốn

Chương

Loại, khoản

Số tiền

 

Phát sinh

Luỹ kế từ đầu năm

 

A

B

1

2

3

4

5

6

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

I

Chi CTMTQG

 

 

 

 

 

 

 

1

CTMTQG giảm nghèo bền vững

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Dự án……

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Dự án……

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

……….

 

 

 

 

 

 

 

2

Chi CTMTQG xây dựng nông thôn mới

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Dự án……

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Dự án……

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

………

 

 

 

 

 

 

 

II

Chương trình mục tiêu

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.1

CTMT……

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.2

CTMT……

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

III

Chương trình, dự án khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Chương trình, dự án……

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn đầu tư phát triển

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Vốn sự nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Chương trình, dự án……

 

 

 

 

 

 

 

 

…………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

Ghi chú:  (1) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương.

     

....., ngày ..... tháng .... năm .....

     

                 Người lập                        Kiểm soát                     Tổng Giám đốc/ Giám đốc (1)

     

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.