BỘ TÀI CHÍNH

     

Mẫu số B5 - 04/BC-NS/TABMIS

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

     

  (TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

 

 
               

của Bộ Tài chính)

 

 
                         

 

 

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/ CẤP HUYỆN/CẤP XÃ)

 

 

THEO HÌNH THỨC LỆNH CHI TIỀN, NIÊN ĐỘ ….

 

 

Từ ngày........đến ngày……..  

 

 
                     

Đơn vị: ………. 

 

 

STT

Đơn vị (1)

Tính chất nguồn kinh phí (2)

Chương

Loại, khoản

Mã chương trình mục tiêu

Dự toán năm được chi

Lũy kế chi từ đầu năm

Dự toán được chuyển sang năm sau

Dự toán huỷ bỏ theo chế độ

 

 

Tổng số

Chia ra

 

 

Dự toán năm trước chuyển sang

Dự toán được giao đầu năm

Dự toán  điều   chỉnh  (3)

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7=8+9+10

8

9

10

11

12

13=7-11-12

 

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Chi chương trình, mục tiêu và dự án quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Đơn vị …..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 Kinh phí thường xuyên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Kinh phí khoán, tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 Kinh phí không tự chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Kính phí CTMT và dự án quốc gia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đơn vị ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  (*) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương

           

                 (1) chi tiết theo các đơn vị dự toán cấp I

   
 

    (2) chi tiết theo các mã tính chất nguồn kinh phí

   

                 (3) dự toán điều chỉnh là hiệu số giữa số bổ sung và số điều chỉnh dự toán trong năm

   
                 

…, ngày … tháng .... năm.....

   
 

Người lập biểu

Kiểm soát

 

Tổng Giám đốc/ Giám đốc (*)

   
                             

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.