BỘ TÀI CHÍNH

   

Mẫu số B6-01/BC-NS/TABMIS

   

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

   

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

   
             

của Bộ Tài chính)

   
                           
 

BÁO CÁO VAY, TRẢ NỢ  NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM…

 
 

Từ ngày …Đến ngày….

 
 

Từ ngày kết sổ  …Đến ngày kết sổ….

 
                       

 Đơn vị: …….

STT

Các khoản vay


nợ gốc
 đầu
 kỳ

Vay nợ

Trả nợ

Tăng nghĩa vụ nợ do tỷ giá ngoại tệ  tăng

Giảm nghĩa vụ nợ do tỷ giá ngoại tệ  giảm


nợ gốc
 cuối
 kỳ

Thực hiện trong kỳ

Lũy kế từ đầu kỳ

Thực hiện trong kỳ

Lũy kế từ đầu kỳ

Tổng
 số

Trả
 nợ
 gốc

Thanh
 toán
lãi, phí

Tổng
 số

Trả
 nợ
 gốc

Thanh
 toán
lãi,
 phí

A

B

1

2=3+4

5=6+7

8=9+10

9

10

11=12+13

12

13

14

15

16=1+5-12+14-15

I

Vay, trả nợ gốc vay trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vay trong nước của Chính phủ phát hành ra thị trường trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Vay từ các quỹ tài chính trong nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Vay khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Vay, trả nợ gốc vay ngoài nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Vay trái phiếu Chính phủ phát hành ra thị trường quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Vay của các tổ chức quốc tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Vay các tổ chức tài chính nước ngoài khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Vay của Chính phủ các nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Vay khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Vay, trả nợ của địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Vay của địa phương từ nguồn vốn cho vay lại của Chính phủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vay khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  (*) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương

 

 

 

 

 

 

 

- Báo cáo này phản ánh số vay, trả nợ toàn quốc (NSNN) trong trường hợp khai báo tham số toàn quốc (Tham số 0001); phản ánh số vay, trả nợ tại địa phương trong trường hợp khai báo tham số mã KB địa phương.

 

- Đơn vị chủ quản: Bộ Tài chính đối với Báo cáo toàn quốc; Kho bạc Nhà nước đối với Báo cáo tại KBNN địa phương.

 
 

- Đơn vị lập: Kho bạc Nhà nước đối với Báo cáo toàn quốc; KBNN địa phương đối với Báo cáo tại KBNN địa phương.

 
               

…., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

Người lập biểu

     

Kiểm soát

     

Tổng Giám đốc/ Giám đốc (*)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.