BỘ TÀI CHÍNH

     

Mẫu số B6-02/BC-NS/TABMIS

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

     

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

               

 của Bộ Tài chính)

                           

BÁO CÁO VAY - TRẢ NỢ NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM …

                 

 

 

 

 Đơn vị: …….

STT

TỈNH,
THÀNH PHỐ

Dư nợ đầu năm

Tổng số vay trong năm

Trả nợ gốc trong năm

Dư nợ cuối năm

Tổng số

Vay trong nước

Vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ

Tổng số

Vay trong nước

Vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ

Tổng số

Vay trong nước

Vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ

Tổng số

Vay trong nước

Vay từ nguồn cho vay lại của Chính phủ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=1+4-7

11

12

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hải Phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

TP Hồ Chí Minh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nam Định

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Hà Nam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hải Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  (*) Tổng Giám đốc đối với KBNN, Giám đốc đối với các KBNN địa phương

         
                 

…., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

NGƯỜI LẬP   

     

KẾ TOÁN TRƯỞNG

       

TỔNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐỐC (*)

                           

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.