KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Mẫu số B8-02/BC-NS/TABMIS

KBNN (cấp tỉnh)

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

   

của Bộ Tài chính)

     

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH TỈNH NIÊN ĐỘ....

      Từ ngày hiệu lực:……... đến ngày hiệu lực:………

     Từ ngày kết sổ:………... đến ngày kết sổ:.……..…

     

Đơn vị:             

STT

CHỈ TIÊU

PHÁT SINH TRONG KỲ

LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM

1

2

3

4

I

Tình hình thu, chi NSNN trên địa bàn

 

 

1

Tổng số thu NSNN trên địa bàn

 

 

 

Trong đó:  - Thu nội địa

 

 

 

             - Thu dầu thô

 

 

 

             - Thu hoạt động xuất nhập khẩu

 

 

2

Vay của NSNN trên địa bàn

 

 

 

Trong đó: - Vay của NSTW

 

 

 

               - Vay của NS tỉnh

 

 

3

Tổng số chi NSNN trên địa bàn

 

 

4

Chi trả nợ gốc vay NSĐP

 

 

II

Tình hình thu, chi ngân sách cấp tỉnh

 

 

1

Tổng thu ngân sách cấp tỉnh năm nay

 

 

 

Trong đó:

 

 

1.1

Thu NS cấp tỉnh được hưởng theo phân cấp

 

 

 

Trong đó: - Từ thu nội địa

 

 

1.2

Thu bổ sung từ NSTW

 

 

2

Vay của NS cấp tỉnh

 

 

3

Kết chuyển nguồn từ năm trước sang

 

 

3.1

Tồn quỹ đến ngày 31/12 năm trước

 

 

3.2

Thu và vay ngân sách cấp tỉnh năm trước từ ngày 01/01 đến nay

 

 

3.3

Chi và trả nợ ngân sách cấp tỉnh năm trước từ 01/01 đến nay

 

 

4

Tổng chi ngân sách cấp tỉnh năm nay

 

 

 

Trong đó: - Chi đầu tư cho các dự án

 

 

 

               - Chi thường xuyên

 

 

 

               - Chi trả lãi, phí tiền vay

 

 

 

               - Chi viện trợ

 

 

 

               - Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

 

 

 

               - Chi tạm ứng ngoài cân đối NS

 

 

5

Chi trả nợ gốc vay của NS cấp tỉnh

 

 

6

Thu ngân sách cấp tỉnh năm sau

 

 

7

Chi ngân sách cấp tỉnh năm sau

 

 

8

Tồn quỹ ngân sách cấp tỉnh

 

 

   

......, ngày.....tháng......năm.....

 

Người lập biểu                        Kiểm soát                       Giám đốc

       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.