KHO BẠC NHÀ NƯỚC (cấp tỉnh)

Mẫu số B8-04/BC-NS/TABMIS

KBNN (cấp huyện)

(TT 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017

   

của Bộ Tài chính)

     

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÂN SÁCH XÃ NIÊN ĐỘ …

      Từ ngày hiệu lực:……... đến ngày hiệu lực:………

     Từ ngày kết sổ:………... đến ngày kết sổ:.……..…

   

Đơn vị:                       

STT

CHỈ TIÊU

PHÁT SINH TRONG KỲ

LUỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM

1

2

3

4

1

Tổng thu ngân sách trên địa bàn

 

 

 

 Trong đó:  - Thu NS xã được hưởng theo phân cấp

 

 

 

                  - Thu bổ sung của ngân sách cấp trên

 

 

 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn được giao quản lý

 

 

2

Kết chuyển nguồn từ năm trước sang

 

 

3

Tổng chi ngân sách xã

 

 

 

 Trong đó:    - Chi đầu tư các dự án

 

 

 

                   - Chi thường xuyên

 

 

 

                   - Các khoản chi khác còn lại

 

 

4

Tồn quỹ ngân sách xã

 

 

   

......, ngày......tháng......năm........

 

Người lập biểu                         Kiểm soát                       Giám đốc

       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.