CƠ QUAN CẤP TRÊN...    
CƠ QUAN QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ…                                                          
Mẫu số C1- 05/NS
(Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài Chính)
Số: .........................
LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN
 

Căn cứ Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước số .....  ngày......... của cơ quan quản lý

thu............................................................................................. Mã CQ thu:.....................................................................................
Đề nghị KBNN A: ..................................................................... Tỉnh, TP: .........................................................................................

1) Hoàn trả cho: ..........................................................................................  Mã số thuế:...............................................................

Địa chỉ:................................................. Quận/Huyện: ............................ Tỉnh/TP: .........................................................................
Lý do hoàn trả:...................................................................................................................................................................................

Chi tiết nội dung khoản hoàn trả:


 

STT

Nội dung khoản nộp NSNN/ Chi hoàn thuế GTGT

Mã NDKT

Mã chương

 KBNN nơi thu NSNN

Năm NS

Số tiền

đã nộp

Số tiền được quyết định hoàn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 Tổng số tiền được hoàn trả ghi bằng chữ: .................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                         

2) Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN:

Chi tiết nội dung khoản thu:

STT

Nội dung khoản thu NSNN

Mã số thuế

Số Tờ khai/Quyết định/Thông báo

Kỳ thuế/ Ngày Tờ khai/ Quyết định/ Thông báo

Mã TKKT

NDKT

Mã CQ thu

chương

KBNN nơi thu NSNN

Số tiền thu NSNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

Tổng số tiền nộp Ngân sách ghi bằng chữ: ...............................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                         

3. Hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã bù trừ khoản phải nộp NSNN: Bằng số:..................................................................................

Bằng chữ: ..................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                                                                                         

Hình thức hoàn trả bằng:              Tiền mặt      c           Chuyển khoản    c

Chuyển tiền vào tài khoản số: ........................................................................ Tại Ngân hàng (KBNN) (B):........................................

(hoặc) trả tiền mặt cho: ...........................................................  Số CMND/HC:.................. Cấp ngày:............. Nơi cấp: .....................

 

NGƯỜI NHẬN TIỀN
(Ký, ghi họ tên)


CƠ QUAN THU
Ngày......tháng.....năm.......
Người lập             Thủ trưởng

 

 

 PHẦN KBNN HẠCH TOÁN  

 

1. Hạch toán phần hoàn trả

  - Niên độ hạch toán hoàn trả:

  - Giảm thu NSNN  c 

  - Chi NSNN  c  Mã NDKT: …….Mã chương………

     Mã ĐBHC:………. Mã ngành KT:…….

 

nguồn NSNN

Định khoản

Số tiền

Nợ TK

Có TK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Hạch toán phần nộp ngân sách:

- Tại KBNN hoàn trả :

- Tại KBNN B:............................ Mã KBNN:.............

- Mã ĐBHC :..............................

- ............................................................................

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có):

- Tại KBNN:............................... Mã KBNN:..............

- Tại KBNN:............................... Mã KBNN:.............

 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hạch toán báo Có KB nơi ghi thu (nếu có):

- Tại KBNN:............................... Mã KBNN:..............

- Tại KBNN:............................... Mã KBNN:.............

 ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hạch toán phần còn lại trả cho đối tượng thụ hưởng (số còn lại được hoàn trả sau khi bù trừ):

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI NHẬN TIỀN

(Ký, ghi họ tên)   

KBNN HOÀN TRẢ (A)

Ngày........tháng ......năm ......

Thủ quỹ      Kế toán    Kế toán trưởng    Giám đốc

 

NGÂN HÀNG (KBNN) B

Ngày........tháng ......năm ......

Kế toán           Kế toán trưởng 

 
 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.