Không ghi vào khu vực nàyCƠ QUAN THU..                                                                                       Mẫu số C1- 08/NS
                                                                                                   (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
                      LỆNH GHI THU NGÂN SÁCH                             của Bộ Tài Chính)
                                                                                                                Số: .................Năm NS:........
 
       

Căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành về chế độ thu ngân sách nhà nước,

Đề nghị Kho bạc nhà nước .............................................................................................................................................................................

Ghi thu vào NSNN:.............................................................................................................................................................................................

Của..................................................................................................................................................... Mã số thuế:............................................

Địa chỉ:.................................................................................................................................................................................................................

Theo Tờ khai/Quyết định/Thông báo số:............................................................... ngày:..............................................................................

STT

Mã NDKT

Mã CQ thu

 chương

Kỳ thuế

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................

 

PHẦN KBNN GHI

 

Nợ TK:....................................................................................

Có TK: ...................................................................................

Mã ĐBHC: .............................................................................

 

 

Cơ quan thu

Ngày .......... tháng......... năm ..….

           Người lập                          Thủ trưởng

Kho bạc Nhà nước

Ngày ....... tháng .......... năm..….

Kế toán              Kế toán trưởng             Giám đốc

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.