Đơn vị: .................................                     
Mã QHNS: ..........................
Mẫu số C11- HD- kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Quy định về  hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Số: …………..

-    Căn cứ: ........................................................................................................................................................................................  

-    Căn cứ: ........................................................................................................................................................................................  
 Hôm nay, ngày ... tháng... năm .................. tại:.........................................., chúng tôi gồm có:                                                                                               
BÊN GIAO KHOÁN:

Ông (bà) : ....................................................................................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:

.............................................................................................................................................................

Mã số thuế: ................................................................................................................................................................................

BÊN NHẬN KHOÁN:

 Ông (bà): ................................................................................................................................................................................

Chức vụ: ................................................................................................................................................................................

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................................

Mã số thuế:  ................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................................   ....................................................................................................................................................................................................   ...................................................................................................................................................................................................  .           
Cùng ký kết hợp đồng giao khoán, cụ thể như sau:

1.      Những điều khoản chung về hợp đồng

-         Nội dung hợp đồng:

-         Thời gian thực hiện hợp đồng:

-         Giá trị hợp đồng

-         Phương thức thanh toán tiền

-         Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng

           .................................................................................................................................................................................................

2.      Trách nhiệm và quyền lợi của bên nhận khoán

  ...................................................................................................................................................................................................

3.      Trách nhiệm và quyền lợi của bên giao khoán

  ...................................................................................................................................................................................................

Hợp đồng này được lập thành… bản, mỗi bên giữ… bản

          ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN KHOÁN                                            ĐẠI DIỆN BÊN GIAO KHOÁN
                  (Ký, họ tên)                                                                         (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.