Đơn vị:............................

Mã QHNS: ..........................

Mẫu số C30 - HD

(Ban hành kèm theo thông tư 107/2017/TT-BTC 24/11/2017)

PHIẾU NHẬP KHO

Ngày....tháng....năm .......

Số: ..................................

-  Họ tên người giao:.......................................................................................................................

- Theo .................. số ........... ngày ..... tháng ..... năm ..... của .................................................

Nhập tại kho: ...........................................địa điểm.....................................................................

Số

TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,

số

Đơn

vị

tính

Số lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

phẩm chất

 

Theo

Thực

chứng từ

nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):........................................................................................................

Số chứng từ  kèm theo:..................................................................................................................

 

 

Ngày... tháng... năm...

Người lập

Người giao hàng

Thủ kho

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Hoặc phụ trách bộ phận

có nhu cầu nhập)

 

 

 

(Ký, họ tên)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.