Đơn vị:....................................

 

Mã QHNS: ............................

 
 

Mẫu số C32 – HD

 

(Ban hành kèm theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 24/11/2017)

 

 

BIÊN BẢN KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Số:.................

-           Thời điểm kiểm kê .....giờ ...ngày ...tháng ...năm......

-           Ban kiểm kê gồm :

Ông/Bà:.....................................................Chức vụ......................................Đại diện:.....................................Trưởng ban

Ông/Bà:.....................................................Chức vụ......................................Đại diện:...........................................Uỷ viên

Ông/ Bà:.....................................................Chức vụ.....................................Đại diện:...........................................Uỷ viên

-           Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

                                                                                                                                                                                                                                                         
 

STT

 

 

 
 

Tên, nhãn hiệu,

 
 

 

số

 
 

Đơn

 

vị

 

tính

 
 

Đơn

 

giá

 
 

Theo                  sổ kế toán

 
 

Theo

 

kiểm kê

 
 

Chênh lệch

 
 

Phân loại

 
 

quy cách, sản

 
 

Thừa

 
 

Thiếu

 
 

Còn sử dụng được

 
 

Không sử dụng được

 
 

phẩm, hàng    hoá

 
 

Số

 
 

Thành

 
 

Số

 
 

Thành

 
 

Số

 
 

Thành

 
 

Số

 
 

Thành

 
 

 

 
 

lượng

 
 

tiền

 
 

lượng

 
 

tiền

 
 

lượng

 
 

tiền

 
 

lượng

 
 

tiền

 
 

A

 
 

B

 
 

C

 
 

D

 
 

1

 
 

2

 
 

3

 
 

4

 
 

5

 
 

6

 
 

7

 
 

8

 
 

9

 
 

10

 
 

11

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Cộng

 
 

x

 
 

x

 
 

x

 
 

x

 
 

 

 
 

x

 
 

 

 
 

x

 
 

 

 
 

x

 
 

 

 
 

x

 
 

x

 

            

             Ý kiến giải quyết số chênh lệch:                                               

                                   
 

 

 

Thủ trưởng đơn vị

 
 

        

 

Kế toán trưởng

 
 

 

 

Thủ kho

 
 

Ngày.....tháng.....năm.........

 

Trưởng ban kiểm kê

 
 

(Ý   kiến giải quyết số chênh lệch)

 
 

(Ký, họ tên)

 
 

(Ký, họ tên)

 
 

(Ký, họ tên)

 
 

(Ký, họ tên)

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.