Đơn vị:............................

Mã QHNS: ..........................

Mẫu số C33 – HD

(Ban hành kèm theo thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 24/11/2017)

 

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

                                                    Ngày…tháng…năm….                

                                                            Số:.............

 

- Căn cứ………số…..ngày…..tháng…..năm…..của...................................................................

Ban kiểm nghiệm gồm:

+ Ông/Bà……………Chức vụ…………Đại diện……………..Trưởng ban

+ Ông/Bà……………Chức vụ…………Đại diện……………….. Uỷ viên

+ Ông/Bà……………Chức vụ…………Đại diện……………….. Uỷ viên

            Đã kiểm nghiệm các loại:

 

Tên nhãn

hiệu, quy cách, phẩm chất

 

Mã số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghi chú

Số TT

Số lượng đúng quy cách, phẩm chất

Số lượng không đúng quy cách, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:.......................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Ủy viên

Thủ kho

Trưởng ban kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.