Không ghi vào 

khu vực này

 

ỦY NHIỆM THU

Lập ngày....... tháng........ năm.........

Mẫu số C4-01/KB

 (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017  của Bộ Tài chính)

                Số…………………….

 

Đơn vị bán hàng:....................................................................................................

ĐVQHNS: ..........................................................................................................

Số tài khoản:............................................................................................................

Tại:..........................................................................................................................

Hợp đồng (hay đơn đặt hàng) số: .................  ngày.......... tháng.......... năm ……..

Chứng từ kèm theo: ..................................................................................................

PHẦN KBNN GHI

 

Nợ TK: .......................

TK: ........................

 

 Đơn vị mua hàng:...........................................................................................................................................................

 Số tài khoản: ...................... NDKT: .......    ngành KT: ........   chương: ....   nguồn NSNN: ………….....................
Tại Kho bạc Nhà nước: ..............................…………………………......................................................................................

Số tiền chuyển:

Bằng số: ……………………………………………………………………………………………...........

 

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………….

Số ngày chậm trả 

………………………………………………………………………………………………………...........

Số tiền phạt chậm trả 

Bằng số : …………………………………………………………………………………………………..

 

Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………..……

Tổng số tiền chuyển:

Bằng số: ……………………………………………………………………………………………………

 

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………

ĐƠN VỊ BÁN

                                       Kế toán                                                                                      Thủ trưởng đơn vị

                                  (, ghi họ tên)                                                                          (, ghi họ tên, đóng dấu)

 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Nhận chứng từ ngày....... tháng....... năm.........

            Kế toán                        Kế toán trưởng

 

 

 

NGÂN HÀNG BÊN BÁN
       Ghi sổ ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán                        Kế toán trưởng

 

Thanh toán ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán        Kế toán trưởng         Giám đốc

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.