Không ghi vào khu vực này ỦY NHIỆM CHI CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ Lập ngày..... tháng....... năm....... Mẫu số C4-02a/KB (Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính) Số:……………………. Đơn vị trả tiền: Địa chỉ: Tại Kho bạc Nhà nước (NH): Tài khoản: Nội dung thanh toán Số tiền (1) (2) Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: Đơn vị nhận tiền: Địa chỉ: Tài khoản: KBNN A GHI: Nợ TK: Có TK: Tại Kho bạc Nhà nước (NH): ……………………………………………………………………………………. ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN KBNN A BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI NGÀY …… BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY.... Kế toán trưởng Chủ tài khoản Kiểm soát Phụ trách Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi họ tên) (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY.......... Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY.......... Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.