Đơn vị:............................

Mã QHNS:...............

Mẫu số C40 - BB

(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

ngày 24/11/2017 của Bộ Tài chính)

 

PHIẾU THU

Ngày .......tháng .......năm .......        

Quyển số:............

                            Số:................

                                                                                                                       Nợ:...............

                                                                                                                       Có:...............

Họ và tên người nộp tiền:..............................................................................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................................

Nội dung:..........................................................................................................................................

Số tiền:...............................(Viết bằng chữ):...............................................................................

...........................................................................................................................................................

Kèm theo:..........................................................................Chứng từ kế toán.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người lập

(Ký, họ tên)

 

 

Đã nhận đủ số tiền:

- Bằng số: ........................................................................................................................................

- Bằng chữ: ......................................................................................................................................

Ngày ......tháng ......năm .............

                                    Người nộp                                                          Thủ quỹ

                                    (Ký, họ tên)                                                     (Ký, họ tên)        

 

 

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...........................................................................................

+ Số tiền quy đổi:............................................................................................................................

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.