Đơn vị:...................................

Mã QHNS:..............................

Mẫu số C42 – HD

(Ban hành kèm theo Thông tư 107/2017/TT- BTC

ngày 24/11/2017 của Bộ Tài chính

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG

Ngày ..... tháng ..... năm ......

                                                                                              

Kính gửi :.........................................................................................................................................

Tên tôi là :........................................................................................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ) :.................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.........................(Viết bằng chữ).................................................

Lý do tạm ứng :...............................................................................................................................

Thời hạn thanh toán :......................................................................................................................

 

Thủ trưởng đơn vị

Duyệt tạm ứng:......

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Phụ trách  bộ phận

(Ký, họ tên)

Người đề nghị

(Ký, họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.